"Education aims at independence of judgement. Propaganda offers ready-made opinion for the unthinking herd."
THEMALAYPRESS - FIKIR DENGAN KRITIS | TERUS MELANGKAH LEBIH JAUH.

Assalamu'alaikum wbt dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para pembaca yang masih setia mengikuti blog ini!
~ MOHAB (Blog layout versi 1 September 2014 - 17.07.2014 - 19 Ramadhan 1435)

Ahad, November 14, 2010

SIASAT SEJARAH BANGSA DAN AGAMA - JWJ Moving Forward!4x4 Overland 2011 - 7 Countries
Across 7 Countries :
Jejak Warisan Jawi (JWJ) is a program organized by MAJMAK BUDAYA & WARISAN JAWI exploring the Malay and Muslim continent. This expedition project aims to trace the history and the continuity of the Malay race that still remains in the world, especially the Malay region. There are close relations of race relations but difference country in a program of harmony, the present culture of the Malay Peninsular to the Malay community in other countries. JWJ (II) across seven States for 18 days starting from 27th May 2011 until June 13, 2011 with the use of 10 four wheel drive vehicles of the team BLACKWIND ADVENTURE TEAM. This expedition also took the campaign logo 'VISIT MALAYSIA' as one of the project aims, which also introduced the Malaysian tourism products to attract tourists to Malaysia.
Rentas 7 Negara :

Jejak Warisan Jawi (JWJ) merupakan sebuah program menjelajah Benua Melayu dan Islam anjuran MAJMAK BUDAYA & WARISAN JAWI. Projek ekspedisi ini bertujuan menjejak sejarah bangsa Melayu dan kesinambungan tinggalannya di seluruh dunia khususnya benua Melayu. Seterusnya merapatkan perhubungan silaturrahim satu bangsa tetapi berlainanan negara dalam satu program yang harmoni, melalui persembahkan kebudayaan Melayu Semananjung kepada masyarakat Melayu di negara-negara lainnya. JWJ (II) akan merentas 7 Negara selama 18 hari bermula dari 27hb Mei 2011 sehingga 13 Jun 2011 dengan mengunakan 10 buah kenderaan pacuan 4 roda dari pasukan BLACKWIND ADVENTURE TEAM. Selain itu ekspedisi ini turut membawa logo kempen ‘MELAWAT MALAYSIA’ sebagai salah satu usaha projek ini yang turut memperkenalkan produk pelancongan Malaysia bagi menarik pelancong ke Malaysia.

7 ประเทศทั่ว :

Jejak Warisan Jawi (JWJ) เป็นโปรแกรมที่จัดโดย MAJMAK BUDAYA & WARISAN JAWI สำรวจทวีปมาเลย์และมุสลิม โครงการให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประวัติและความต่อเนื่องของการแข่งขันมาเลย์ที่ยังคงอยู่ในโลกโดยเฉพาะภูมิภาคมาเลย์ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดของความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติแตกต่างกันใน แต่ประเทศโปรแกรมของความสามัคคี, วัฒนธรรมปัจจุบันของคาบสมุทรมาเลย์เพื่อชุมชนชาวมลายูในประเทศอื่น ๆ JWJ (II) ในเจ็ดรัฐสำหรับ 18 วันนับจาก 27 พฤษภาคม 2011 จนถึง 13 มิถุนายน 2011 ที่มีการใช้ของ 10 ล้อรถขับเคลื่อนสี่ของทีม BLACKWIND ทีมผจญภัย ให้มีการเลือกตั้งนี้ยังเอาโลโก้แคมเปญ'เยือนมาเลเซียเป็นหนึ่งในโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่ยังแนะนำผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียไปยังประเทศมาเลเซีย

在7个国家

Jejak Warisan贾维(JWJ)是由MAJMAK BUDAYA&WARISAN贾维举办的方案探讨马来人和穆斯林的大陆。这次远征的目的是跟踪项目的历史和马来民族,仍然在世界上仍然存在,特别是马来地区的连续性。有不同的种族关系,而是国家的密切关系,和睦方案,马来半岛,在其它国家的马来社会当前的文化。 JWJ在七个国家(二)18天,从2011年5月27日开始至2011年6月13日与10四轮的团队BLACKWIND探险队驾驶车辆的使用。这次远征也参加了这项运动的logo访问马来西亚作为该项目的目标之一,其中还介绍了马来西亚的旅游产品,以吸引游客来马来西亚。


Trên 7 quốc gia

Jejak Warisan Jawi (JWJ) là một chương trình được tổ chức bởi MAJMAK BUDAYA & WARISAN JAWI khám phá lục địa Mã Lai và Hồi giáo. Dự án này nhằm mục đích chuyến thám hiểm để theo dõi lịch sử và tính liên tục của các chủng tộc Mã Lai mà vẫn còn trên thế giới, đặc biệt là các khu vực Mã Lai. Có quan hệ thân thiết của mối quan hệ chủng tộc, nhưng đất nước khác nhau trong một chương trình hài hòa, các nền văn hóa hiện tại của bán đảo Malay với cộng đồng người Malay ở các nước khác. JWJ (II) tại bảy nước trong 18 ngày kể từ ngày bắt đầu từ 27 tháng năm 2011 cho đến ngày 13 Tháng Sáu năm 2011 với việc sử dụng 10 xe bốn ổ bánh xe của đội ADVENTURE BLACKWIND TEAM. Cuộc thám hiểm này cũng đã lấy logo chiến dịch 'THĂM MALAYSIA' là một trong những dự án mục tiêu, mà còn giới thiệu các sản phẩm du lịch Malaysia để thu hút khách đến Malaysia.

2 comments:

 1. salam.

  camna nak join sekali?tapi takde 4wd?

  terima kasih

  BalasPadam
 2. Salam I genhalal.

  Buleh call no yang telah disediakan. (projeckblackwind)

  Terima kasih.

  BalasPadam

Assalamu'alaikum wbt dan salam sejahtera. Selamat membaca.

 

Copyright © T H E . M A L A Y . P R E S S Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger